รายนามวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา๕๘วัด

รายนามวัดสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๑. วัดไทยลอสแองเจลิส    มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  พระราชธรรมวิเทศ   พธ.ม.  ประธานสงฆ์
๒. วัดไทยกรุงวอชิงตัน  ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ พระวิเทศธรรมรังษี   พธ.ด.  ประธานสงฆ์
๓. วัดวชิรธรรมปทีป  มลรัฐนิวยอร์ค  พระเทพกิตติโสภณ   พธ.ด. เจ้าอาวาส
๔. วัดธัมมาราม   มลรัฐอิลลินอยส์ พระมหาพยอม  กิตฺติโสภโณ    Ph.D.    รก. เจ้าอาวาส
๕. วัดพุทธวราราม  มลรัฐโคโลราโด พระครูโพธิธรรมวิเทศ    เจ้าอาวาส
๖. วัดมงคลรัตนาราม เบร์อคเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระมหามนัส  อพฺภาจารสมฺปนฺโน    หัวหน้าสงฆ์
๗. วัดธรรมคุณาราม    มลรัฐยูท่าห์  พระมหาอิสรัตน์ อิสฺสรญาโณ รก.เจ้าอาวาส
๘. วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า มลรัฐฟลอริด้า  พระครูวิเทศสุตคุณ    เจ้าอาวาส
๙. วัดพุทธาวาส ฮิวสตัน  มลรัฐเท็กซัส  พระสุนทรพุทธิวิเทศ     เจ้าอาวาส
๑๐.วัดพุทธรังษี  ไมอามี  มลรัฐฟลอริด้า   พระสิริธรรมวิเทศ     เจ้าอาวาส
๑๑.วัดพุทธานุสรณ์   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระวิเทศธรรมกวี     เจ้าอาวาส
๑๒.วัดพระศรีรัตนาราม   มลรัฐมิซซูรี่  พระนิคม สีลนนฺโท ป.   เจ้าอาวาส
๑๓.วัดพรหมคุณาราม   มลรัฐอริโซนา  พระครูวิเทศพรหมคุณ    Ph.D.   เจ้าอาวาส
๑๔.วัดมงคลเทพมุนี   มลรัฐเพนซิลวาเนีย พระครูมงคลธรรมวิเทศ    เจ้าอาวาส
๑๕  .วัดพุทธจักรมงคลวราราม  มลรัฐฮาวาย  พระปลัดสง่า  กตปุญฺโญ    เจ้าอาวาส
๑๖. วัดพุทธธรรม ชิคาโก  มลรัฐอิลลินอยส์ พระวรศักดิ์   วรธมฺโม     เจ้าอาวาส
๑๗. วัดพุทธนานาชาติ   มลรัฐเท็กซัส  พระมหาบัญชา  สุทฺธจิตฺโต  เจ้าอาวาส
๑๘. วัดสามัคคีธรรมาราม  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูสมุห์ทองสุข  ปริชาโน  เจ้าอาวาส
๑๙. วัดพุทธวิปัสสนา    มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูวิเทศญาณวิมล     เจ้าอาวาส
๒๐. วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระอดิเรก  อารทฺธวิริโย   เจ้าอาวาส
๒๑. วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระมหาบุญตา  กิตฺติวณฺโณ   หัวหน้าสงฆ์
๒๒. วัดธรรมภาวนา    มลรัฐอลาสก้า  พระมหาสมปอง สุขิโต    เจ้าอาวาส
๒๓. วัดพระธรรมกาย   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  พระมหาสมบุญ  สมฺมาปุญโญ   เจ้าอาวาส
๒๔. วัดชาวพุทธ   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูสุนทรธรรมสาธิต   เจ้าอาวาส
๒๕. วัดพุทธโสธรวิเทศ   มลรัฐนิวเม็กซิโก พระครูวิมลศาสนวิเทศ  Ph.D.  เจ้าอาวาส
๒๖. วัดพุทธมงคลนิมิต   มลรัฐนิวเม็กซิโก พระครูโสภณศาสนวิเทศ   Ph.D.  เจ้าอาวาส
๒๗. วัดพุทธประทีป ซาน ฟรานซิสโก  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูวรสิทธิวิเทศ   เจ้าอาวาส
๒๘. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ชิคาโก  มลรัฐอิลลินอยส์ พระรัตน์  รตฺนโชโต    เจ้าอาวาส
๒๙. วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระมหาสุขุม   สุขุโม   เจ้าอาวาส
๓๐. วัดป่าสามัคคี  คิลลีน   มลรัฐเท็กซัส  พระจำเนียร  จิรสุทฺโธ   เจ้าอาวาส
๓๑. วัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระมหาทูล  กิตฺติสาโร    หัวหน้าสงฆ์
๓๒. วัดมงคลรัตนาราม  ฟอร์ท วัลตันบีช มลรัฐฟลอริด้า  พระมหาณันท์มนัส  กิตฺติปาโล    ประธานสงฆ์
๓๓. วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์  มลรัฐมิชิแกน  พระมหาธนภัทร์ อาสโภ     เจ้าอาวาส  
 ๓๔. วัดชัยรัตนาราม   มลรัฐโอกลาโฮมา พระครูวิชัยบวรกิจ   เจ้าอาวาส
๓๕. วัดพุทธออเรกอน  มลรัฐออเรกอน  พระปลัดสุบิน  วชิรปญฺโญ   เจ้าอาวาส
๓๖.วัดป่าสันติธรรม   มลรัฐเวอร์จีเนีย พระมหาอุดม  ปภงฺกโร  ป.ธ.7 เจ้าอาวาส
๓๗.วัดสุทธาวาส   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ     Ph.D.    เจ้าอาวาส
๓๘.วัดอตัมมยตาราม   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูสิทธิธรรมวิเทศ    เจ้าอาวาส
๓๙. วัดสันติธรรม  โคโลราโด สปริงส์  มลรัฐโคโลราโด พระมหาสุวิทย์ สุจิณฺโณ เจ้าอาวาส
๔๐.  วัดพุทธธัมโม  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  พระครูสังฆรักษ์นิคม  วรธมฺโม   เจ้าอาวาส
๔๑.  วัดพระธรรมกาย ชิคาโก  มลรัฐอิลลินอยส์ พระบัณฑิต  ปญฺญาโภ   หัวหน้าสงฆ์
๔๒.  วัดพระธรรมกาย นิวเจอร์ซี มลรัฐนิวเจอร์ซี  พระครูภาวนาวิเทศ    หัวหน้าสงฆ์
๔๓.  วัดป่าพุทธยานันทาราม  ลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา  พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท เจ้าอาวาส
๔๔.  วัดพุทธมหามุนี  เมืองอาร์ลิงตัน มลรัฐเท็กซัส  พระครูสิริพุทธวิเทศ  เจ้าอาวาส
๔๕.  วัดสัทธาธรรม  เมืองแซนแอนโทนีโอ มลรัฐเท็กซัส  พระครูสุตธรรมวิเทศ     Ph.D.   เจ้าอาวาส
๔๖.  วัดธรรมรัตนาราม  เมืองทูซอน มลรัฐอริโซนา  พระมหาสุทัศน์  ธีรปญฺโญ      เจ้าอาวาส
๔๗.  วัดพุทธเมตตาธรรม  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระสอนสวรรค์   อภิญฺญาโณ     เจ้าอาวาส
๔๘.  วัดพระธรรมกาย  เท็กซัส มลรัฐเท็กซัส  พระสมบูรณ์  ปุญฺญากโร    หัวหน้าสงฆ์
๔๙.  วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสชาชูเซส พระมหาไสว  ชลิตปญฺโญ    Ph.D.  หัวหน้าสงฆ์
๕๐.  วัดพระมหาชนก  มลรัฐจอร์เจีย  พระมหาปสันห์  ปิยธมฺโม   หัวหน้าสงฆ์
๕๑. วัดปากน้ำ อเมริกา  มลรัฐโอไฮโอ  พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ     เจ้าอาวาส
๕๒.  วัดพระพุทธิวงศมุนี  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระครูสมุห์สมบุญ  อธิฏฺฐาโน เจ้าอาวาส
๕๓.  วัดพระธรรมกาย จอร์เจีย มลรัฐจอร์เจีย  พระวุฒิพงษ์  วุฒิวํโส     หัวหน้าสงฆ์
 ๕๔.  วัดพระธรรมกาย ซีเเอตเติ้ล มลรัฐวอชิงตัน  พระชีพ  ตปสีโล    เจ้าอาวาส 
๕๕.  วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. มลรัฐเวอร์จีเนีย พระปรัชญา  โสตฺถิชญฺโญ   เจ้าอาวาส
๕๖.  วัดพระวิเทศธรรมรังษี มลรัฐแคนซัส  พระคำท้าว  กตปุญฺโญ หัวหน้สงฆ์
๕๗.  วัดพระธรรมกาย มินเนโซต้า มลรัฐมินเนโซต้า พระมหาสงวน สุริยวํโส หัวหน้าสงฆ์
๕๘.  วัดพุทธาราม เมมฟิส  มลรัฐเทนเนสซี่  พระมหาสมยศ จนฺทูปโม เจ้าอาวาส